achterhoek_XL

Achterhoek — Aalten, Groenlo, Winterswijk

Vooral in de grensgebieden in Nederland hebben gemeenten in toenemende mate te maken met krimp en een vergrijzende bevolking. In dit kader werkten drie bureaus, Bureau Stedelijke Planning, Merkator Locatie & Citymarketing en Locatus, in opdracht van Regio Achterhoek en Atelier Rijksbouwmeester aan een gezamenlijke visie op de kernen Aalten, Groenlo en Winterswijk.

In samenhang met andere trends en ontwikkelingen op het gebied van winkelen, vrije tijd en maatschappelijke voorzieningen, vormt krimp een behoorlijke bedreiging voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de kernen. De winkelkernen hebben op dit moment al te maken met grote aantallen leegstaande winkels. Om het hoofd te bieden aan deze negatieve trends en verdere achteruitgang van het voorzieningenniveau tegen te gaan, is door de drie partijen gewerkt aan een oplossingsstrategie.

Bureau Stedelijke Planning, Merkator en Locatus hebben een analyse van de huidige situatie gemaakt en stellen een strategische aanpak voor om de winkelkernen vitaal te houden. Het team adviseert de gemeenten een onderscheidende positie in te nemen in het regionale, landelijke en grensoverschrijdende voorzieningenaanbod en uit te gaan van de kracht en bijzondere kwaliteiten van de afzonderlijke kernen. Daarnaast wordt geadviseerd te focussen op de kansen in de regio voor toerisme, vanwege de aanwezigheid van de kwaliteiten rust, ruimte, landschap en cultuurhistorie. Hierbij is het nodig om selectief te zijn, in zowel product als promotie. De aanpak richt zich daarom zowel op het versterken van de voorzieningenstructuur als op een effectieve inzet van marketing. Ook wordt gewezen op het verbeteren van de openbare ruimte en onderlinge verbindingen.

Uit het advies blijkt dat voorzieningen meer overlevingskans hebben wanneer deze ruimtelijk geclusterd en gethematiseerd zijn. Hiervoor zijn duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen en de kernen nodig, onder andere over de uitvoering en de financiering. Er dient een gezamenlijk gedragen visie gevormd te worden. Daarnaast is het belangrijk dat elke kern haar ‘merkessentie’ zo relevant, onderscheidend en bekend mogelijk maakt.

Groenlo zou bijvoorbeeld eigenlijk de historische gebeurtenis de ‘Slag om Grolle’ een jaarlijks in plaats van tweejaarlijks evenement moeten maken en inzetten om het vestingstadje mee op de kaart te zetten. Een ander voorbeeld is het aanwezige marktplein. Dit is zeer geschikt om in aansluiting op het aanwezige voorzieningen- en gezelligheidsniveau als horeacaplein ingericht te worden.

Voor Aalten is het netwerk van ‘gängeskes’ – historische voetgangerspaden rond het centrum van Aalten – een uniek kenmerk dat in het kader van toerisme gepromoot zou kunnen worden. Verder is het advies om er vooral voor te zorgen dat de dagelijkse voorzieningen op orde en geconcentreerd aanwezig zijn.

Winterswijk heeft een sterke positie als regionale winkelstad, maar ook daar luidt het advies om de retail in het hart te concentreren en versnippering tegen te gaan. Vanuit toeristisch oogpunt wordt gewezen op de potentie van het aanwezige coulisselandschap en het industriële erfgoed. Door de culturele oriëntatie te koppelen aan het winkelgebied kan kruisbestuiving ontstaan en kunnen nieuwe doelgroepen aangesproken worden.

Stand van zaken
In december 2012 is het advies aangeboden aan lokale bestuurders waaronder Henk Heijman, burgemeester van Oost Gelre, die het belang van het onderzoek onderstreepte en het rapport als een goede onderbouwing van het gekozen beleid zag. Er wordt reeds gewerkt aan een kernwinkelgebied waarbij alle winkels zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst zijn. Daarnaast werd door de burgemeester ook onderschreven dat de regio Achterhoek mensen moet verleiden om naar het gebied te komen, dat de plaatsen zich met behulp van hun eigen kwaliteiten beter moeten onderscheiden en elkaar moeten helpen om samen een sterke en leefbare regio neer te zetten.

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter