interview_frits_2

Andere ogen, nieuwe buurten

Ontwerpers, bestuurders en andere professionals delen hun visie op de onderzoeken die gedaan zijn.

Werken binnen het ruimtelijk domein is de afgelopen jaren door allerlei factoren veranderd. De rolverdeling is niet meer zo vanzelfsprekend als een aantal jaar geleden. Gemeenten zijn zoekende naar hoe zij hun nieuwe verantwoordelijkheden moeten invullen en corporaties krijgen te horen vooral bij hun leest te moeten blijven. De mindere economische tijd waar we ons nu in bevinden komt hier nog eens bij. Mede hierdoor verandert ook de rol van de ontwerper en moet deze op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmodellen. Al deze gegevens zorgen voor nieuwe spanningsvelden en we zullen allen op creatieve manieren moeten zorgen dat we vooruitgang blijven boeken. Niets doen is geen optie.

Dat ontwerpers ook in deze tijd een belangrijke rol vervullen is het kabinet zich gelukkig ook bewust. In 2012 stuurde zij haar Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk ontwerp ‘Werken aan ontwerpkracht’  naar de Tweede Kamer. Hierin geeft zij aan dat architectuur en ruimtelijk ontwerp toegepaste disciplines zijn die voor complexe ruimtelijke opgaven een creatieve bijdrage kunnen leveren bij het ontwikkelen van functionele, aantrekkelijke, innovatieve en betaalbare oplossingen.

Onze aanpak is niet veranderd
Van Leeuwarden tot Venray en van de Achterhoek tot Vlaardingen; de afgelopen twee jaar hebben we in het kader van ‘Oog voor de buurt’ het hele land doorkruist. Het werkveld van onze aanpak is verbreed van aandachtswijken naar wijken, gebieden of vraagstukken waarvan de leefbaarheid te wensen over laat. Wij denken dat de inzet van onze ontwerpteams een belangrijke eerste stap zijn richting het oplossen of verbeteren van de aangedragen situaties. Ook nu weer gaan we ‘Oog voor de buurt’ breed verspreiden onder de ontwerpende opleidingen. Door onze aanpak ook onder de aandacht te brengen van toekomstige professionals hopen we dat multidisciplinair werken aan sociaalfysieke opgaven voor hen vanzelfsprekend wordt. In de tweede editie van dit magazine komen diverse thema’s aan bod en delen ontwerpers, bestuurders en andere professionals hun visie op de onderzoeken die gedaan zijn en de problemen die daaraan ten grondslag liggen. De bureaus hebben zich de afgelopen jaren over zeer uiteenlopende opgaven gebogen. Zo is er onder andere onderzoek verricht naar het verduurzamen van galerijflats, huisvesting voor arbeidsmigranten en de toekomst van drie veenkoloniale dorpen. Aan de projecten die hier uiteen worden gezet is, net als in het eerste deel van ‘Oog voor de buurt’, door multidisciplinaire teams integraal uitvoering gegeven. Bij iedere vraag zijn we op zoek gegaan naar de meest geschikte combinatie van bureaus zodat ze elkaar konden aanvullen en versterken waar nodig.

interview_nicoline_2
Nicoline Kok, projectleider Oog voor de buurt

Doorbreken van impasses
Vier jaar gelden, bij het starten van dit programma, hebben we er bewust voor gekozen betrokken gemeenten en corporaties niet te verplichten om onze aanbevelingen daadwerkelijk uit te voeren. Het ging ons met name om het inspireren en doorbreken van ontstane impasses. De consequentie van deze aanpak is dat de resultaten dan ook niet altijd concreet zichtbaar of te meten zijn.

Het is echter niet zo dat de aanbevelingen linea recta in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Al wordt er misschien niet direct concrete uitvoering gegeven; de adviezen blijken altijd een bron van inspiratie te vormen. Vaak dienen ze als input voor nieuwe visies die geschreven worden. En soms wordt er wel direct tot actie over gegaan, zoals bij het schilderen van gevels in de buurt Kossel II in Bloemhof.

Verder zorgen onze aanwezigheid en aanpak vaak tot het versnellen van processen en kunnen ze een beter contact tussen belanghebbenden als gevolg hebben.
Graag maken we hier ook even gebruik van de mogelijkheid om aan te geven wat onze toekomstplannen zijn. Twee jaar geleden hebben we ‘onze aanpak’ breder getrokken dan enkel aandachtswijken. Nu is het tijd om nog verder te kijken. We richten onze blik de komende tijd op groeikernen. We beginnen met inventariseren welke urgente vraagstukken er in deze kernen aanwezig zijn. Dit doen we wederom in nauw overleg met lokale bestuurders en corporaties.

interview_frits_1
Frits van Dongen, Rijksbouwmeester

We zijn vooral benieuwd of de problemen in diverse steden vergelijkbaar zijn en of oplossingen dan wellicht ook op meerdere plekken kans van slagen hebben. Misschien blijkt ook hier dat de oplossing locatiespecifiek is. We willen allen betrokken gemeenten en corporaties nogmaals bedanken voor het lef dat ze hebben getoond door ‘buitenstaanders’ mee te laten denken aan oplossingen voor de opgaven waar ze voor staan. Neemt u van ons aan dat niet iedereen hier voor open staat. We hopen dat de studies en interviews in dit online magazine u van inspiratie voorzien en misschien wel tot nieuwe inzichten leiden.

Graag nodigen we u uit om via Twitter en Facebook op de hoogte te blijven van onze activiteiten rondom ‘Oog voor de buurt’.

Frits van Dongen, Rijksbouwmeester
Nicoline Kok, Projectleider Oog voor de buurt
Rijksvastgoedbedrijf – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter