babberspolder_XL

Babberspolder — Vlaardingen

Babberspolder Oost is een naoorlogse woonwijk in Vlaardingen, in de jaren vijftig gebouwd naar een stedenbouwkundig ontwerp van Willem van Tijen. In de wijk vindt sinds enige jaren een grootschalige herstructureringsoperatie plaats waarbij een groot deel van de woningen wordt vervangen door nieuwbouw. In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester deden drie bureaus voorstellen voor het weer verbinden van twee buurten ter weerszijden van een drukke, centrale verkeersweg.

Het ontwerp voor Babberspolder bestaat uit twee delen die door de centrale ontsluitingsweg, de Van Hogendorplaan, worden gescheiden. Het westelijke deel was ooit bedoeld als afronding van de bestaande kern en het nooddorp, en bestaat helemaal uit laagbouw. Het oostelijke deel werd in de jaren vijftig als een geheel nieuwe woonwijk volgens de wijkgedachte opgezet en bestaat uit een waaiervormige structuur van vijf buurten die onderling worden gescheiden door wigvormig groenstroken. Deze velden zijn nagenoeg identiek van opzet: langwerpige terreinen die met noord-zuid georiënteerde woonblokken zijn verkaveld. In dit deel van Babberspolder zijn etagebouw en laagbouw gemengd toegepast en worden de randen van de wijk, inclusief de centrale ontsluitingsweg, gemarkeerd door middelhoogbouw. De meeste woningen in de wijk voldoen qua kwaliteit en grootte niet meer aan de eisen van deze tijd. In de periode van tien jaar worden tot en met 2014 ruim 1400 woningen gesloopt en ruim 1000 teruggebouwd. Verder wordt het park opgeknapt en worden er nieuwe scholen en een nieuw winkelcentrum gebouwd.

Ontwerpopgave
De centraal gelegen Van Hogendorplaan heeft zich ontwikkeld tot een drukke verkeersader aan de oostzijde van Vlaardingen en wordt door veel automobilisten gebruikt als verbinding naar de A4 en de A20. Op dit moment functioneert de weg zowel als een fysieke als een psychologische barrière. Samen met Atelier Rijksbouwmeester formuleerde de gemeente Vlaardingen de vraag hoe de laan weer een verbindend element van Vlaardingen Ambacht zou kunnen worden, en ter plaatse van het nieuwe winkelcentrum het hart van de wijk. De ontwerpopgave is onderverdeeld in deelopgaven waarvoor verschillende disciplines betrokken werden.

Ten eerste de verkeersopgave. Arjen van Susteren van RNR Group boog zich over de vragen: hoe kan de dominantie van het doorgaande verkeer worden beïnvloed en hoe kan de oversteekbaarheid worden verbeterd zonder dat de doorstroming gevaar loopt?Het onderzoek van Van Susteren laat zien dat het er niet te druk is maar dat er eerder teveel ruimte is, en dat de oplossing eerder gezocht moet worden in het terugdringen van de versnipperde profilering van de laan en het weer werkelijk verbinden van de twee buurten. Ten tweede is door Landlab gekeken naar de groenopgave: hoe kunnen de groene wiggen worden doorgetrokken, hoe kan het park toegankelijker worden gemaakt en hoe wordt de Van Hogendorplaan weer een laan? Landlab toonde met het onderzoek aan dat de Van Hogendorplaan per segment van profiel verandert en hebben voorstellen gedaan om de eenheid in de laan weer terug te brengen. Ook laten ze zien dat wanneer bepaalde plekken aan de overkant van de laan meer betekenis krijgen, de wiggen als een verbindende factor over de laan heen kunnen gaan werken.

landlab

De derde opgave betrof de publieke ruimte opgave waarmee SUBoffice aan de slag ging: hoe kan de verblijfskwaliteit van de Van Hogendorplaan worden verbeterd, en hoe kan worden aangesloten op de nieuwe ontwikkelingen, met name het winkelcentrum en de scholen? SUBoffice richtte zich hierbij op het strategisch benutten van de tussentijd; de jaren die het kost om het centrum om te vormen. Het bureau ontwierp een publieke gaanderij die het voortbestaan van de wandelroute langs de laan zou kunnen garanderen tijdens de bouw van het nieuwe centrum. Het stalen staketsel zou enerzijds dienst kunnen dien als bouwschutting maar tegelijkertijd ruimte kunnen bieden aan winkeliers, snackkioskhouders en bewoners om tijdelijk terrassen en tuinen in te richten.

suboffice

De gemeente Vlaardingen heeft zich zeer tevreden getoond met het constructieve advies van het team en heeft aangegeven de open gespreksvorm met het Atelier Rijksbouwmeester te waarderen omdat deze in hun optiek in belangrijk mate bijdroeg aan een scherpe opdrachtformulering. De gemeentelijke bezuinigingen in Vlaardingen maken het lastig direct uitvoering aan de voorstellen te geven. Dit betekent onder meer dat een aangekondigde vervolgworkshop nog op zicht laat wachten.

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter