featured

Bloemhof — Rotterdam Zuid

Bloemhof is een van de meest dichtbevolkte wijken van Rotterdam. Het probleem van Bloemhof is dat een groot aantal woningen te klein is en in bouwtechnisch slechte staat verkeert en dat er een gebrek is aan groen, speelruimte en parkeerplaatsen. De openbare ruimte van Bloemhof kent veel kleine pleintjes en plantsoentjes, maar een grote centrale ruimte ontbreekt, evenals een parkachtige ruimte. Het buurtje Kossel II kent een zeer hoge bebouwingsdichtheid en dit, in combinatie met het gratis parkeren, zorgt voor een hoge druk op de wijk.

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester heeft een veelzijdig ontwerpteam voorstellen gedaan voor het leefbaarder maken van de buurt en de openbare ruimte. De opgave is onderverdeeld in deelonderzoeken gericht op het groen (SL Studio en Krachtgroen); het wonen (CONCEPT0031 i.s.m. Gentleman Architecture | Real Estate | Theory); parkeren (DAF architecten) en veiligheid (RnR Group).

Activering van de buurt
Bureau Krachtgroen en SL Studio hebben onder de titel ‘Welkom in mijn Bloemhof’ een horticulturele ontwikkelstrategie gemaakt voor Bloemhof en Kossel II en doen voorstellen om met behulp van groene ingrepen de leefomgeving te verbeteren en groen in te zetten voor waardecreatie en activering van de buurt. Via het groen kan volgens hen de betrokkenheid van buurtbewoners vergroot worden en gewerkt worden aan talentontwikkeling en een gezonde leefomgeving. De bureaus hebben ideeën aangedragen voor het aanpakken van allerlei soorten groen rond de huizen (tuinen, hagen, stoepgroen), maar ook voor het variëren en het visueel verbinden van groen in de wijk. Een ‘Groene Tijdlijn’ biedt een overzicht van instrumenten die de komende jaren ingezet kunnen worden tijdens de transformatie van de wijk. In het plan ligt veel nadruk op het inzetten en stimuleren van lokaal groentalent en eigen initiatief.

sl studio

Locale economieën
CONCEPT0031 en Gentleman Architecture kregen de opdracht voorstellen te doen voor het verbeteren van de woningen en de informele economie in kaart te brengen. Hun visie gaat in eerste instantie uit van het begrijpen en accepteren van de ‘pluriculturele realiteit’ in de wijk, en het werkelijk zien wat er speelt. Het advies richt zich zowel op de software (de mensen) als op de hardware (vastgoed). Ze constateerden onder andere dat er een niet geplande, spontane wijk in Bloemhof schuilgaat. Een onderschatte laag van informele netwerken van mensen die voor elkaar koken, zorgen en diensten leveren. Zij adviseren geen ouderwetse sloop-nieuwbouw-methode maar gebruik te maken van de bestaande locale economieën en van daaruit te werken aan het verbeteren van de wijk. De focus ligt daarbij op vier thema’s: ‘Verbinden’ (het creëren van meerdere plekken waar mensen samenkomen en het ontwikkelen van ongebruikte ruimtes); ‘Vergroenen’ (verschillende tuintypologieën, auto’s naar binnengebieden verplaatsen); ‘Diversifiëren’ (opties voor nieuwe straten en het uitbouwen of samenvoegen van woningen) en ‘Socialiseren’ (bewoners de ruimte geven om hun woonomgeving invulling te geven en betrokkenheid stimuleren).

concept 0031

Werken vanuit cultuurhistorie
DAF architecten deed ten behoeve van de parkeeropgave een uitgebreid cultuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek naar Tuindorp de Kossel en koppelde daar vervolgens concrete voorstellen voor de verbetering van de straatprofielen aan. Ook liet het bureau zien dat met hele simpele ingrepen, zoals het herstellen van de oude kleurstellingen op de gevels, en het aanbrengen van bij de architectuur passende pergola’s en bankjes, het straatbeeld enorm verbeterd kan worden.

daf

Slim koppelen van data
Arjen van Susteren deed namens RnR Group onderzoek naar de veiligheid in de wijk en kwam onder andere met een plan gebaseerd op het slim koppelen van informatie en data in een integraal ICT systeem om daarmee beheer- en handhavingkosten terug te brengen. Lees ook het interview met Arjen van Susteren.

De bureaus hebben in april 2013 hun bevindingen en aanbevelingen in aanwezigheid van Rijksbouwmeester Frits van Dongen en Marco Pastors (Directeur Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid) aan de gemeente en de corporatie gepresenteerd. Omdat er zeer veel aanbevelingen uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen is in juni een vervolgbijeenkomst in de vorm van een workshopdag georganiseerd om te bepalen met welke aanbevelingen de partijen daadwerkelijk aan de slag gaan. In de tussentijd is corporatie Woonstad Rotterdam al met de kleuradviezen van DAF architecten begonnen en is het grootste deel van gevels in nieuwe kleuren geschilderd.

workshop

Woonstad Rotterdam is zeer tevreden met de resultaten van de workshop en neemt deze mee bij het schrijven van een nieuwe visie voor Bloemhof en Kossel II.

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter