042_oogvoordebuurt_brukske-52

Brukske — Venray

De corporatie Wonen Limburg en de gemeente Venray evalueren de aanpak van de woonwijk Brukske en hebben Atelier Rijksbouwmeester gevraagd om een onafhankelijk advies. Aanleiding is de veranderde economische situatie, de beperkte betrokkenheid van de bewoners bij de wijk en de onveiligheid.

De gemeente en corporatie gebruiken de Effectenarena (SEV) om investeringsbeslissingen te nemen. URBANOS heeft scenario’s ontwikkeld voor de ontwikkeling van de wijk om zodoende de verschillende effecten inzichtelijk te maken. Hierna kan een keuze gemaakt worden welk scenario het meest bijdraagt aan de ambities van de betrokkenen.

Brukske is een jaren zeventig ‘bloemkoolwijk’ met voornamelijk eengezinswoningen rondom woonhoven. Naast de vele gezinnen valt op dat er veel alleenstaande moeders zijn, er sprake is van een hoge mate van werkloosheid, lage inkomens en een groot aantal verschillende nationaliteiten. Kortom, er ligt behalve een ruimtelijke ook een sociaaleconomische uitdaging. Imago-onderzoek heeft aangetoond dat de wijkbewoners positief zijn over de wijk en zich vooral ergeren aan het vuilnis. Bij bewoners van andere wijken is Brukske onbemind: zij vinden Brukske onveilig, te multicultureel en niet uitnodigend.

URBANOS heeft na een analyse van de wijk advies gegeven hoe de wijk en de hoven beter geïntegreerd kunnen worden in hun omgeving. Bijvoorbeeld door beplanting te verminderen en het wegprofiel te versmallen kan Brukske beter bereikbaar en zichtbaarder worden. En door natuurspeeltuinen en een groene centruminrichting te maken kan Brukske zich positioneren als gezinswijk met unieke voorzieningen in Venray.

stempel

Vervolgens is ingezoomd op de hoven. Op basis van een theoretisch onderzoek naar bloemkoolwijken is een scenario geschetst voor de fysieke verbetering van de wijk. Geadviseerd wordt om bergingen te maken voor het vuilnis, de erfafscheidingen te vergroenen en variatie aan te brengen in de materialisatie. Alhoewel de ruimtelijke kwaliteit hierdoor sterk zou verbeteren draagt dit scenario beperkt bij aan het oplossen van de échte problemen in de wijk. URBANOS is daarom in een tweede fase op zoek gegaan naar oplossingen die het sociaaleconomisch klimaat verbeteren. Het tweede scenario zet in op de wijkeconomie. Door garages en bergingen te verbouwen tot werkruimten komen er meer betaalbare plekken om bedrijfjes aan huis te starten. Ook de openbare ruimte kan een meer formele uitstraling krijgen waarbij sommige ongebruikte groenstroken tot parkeerplekken worden verbouwd en de erfafscheidingen een duidelijke grens vormen tussen openbaar en privaat.

Brukske tuin

In het laatste scenario stond de sociale cohesie centraal. Hierbij is eerst gekeken naar de huidige bewoners (gezinnen en allochtonen) en hoe zij de ruimten zouden willen gebruiken. Naast dat kinderen en fietsers gemakkelijker door de wijk kunnen bewegen is het ook nodig meer ruimte te maken om elkaar te ontmoeten. Door bijvoorbeeld picknickplekken, watertappunten en hondenvrije zones te maken sluit de openbare ruimte beter aan op de wensen van de bewoners.

Elk scenario heeft ook een eigen ondersteunende strategie. Is de wijkeconomie het belangrijkst, dan moeten ook bewoners kansen krijgen, maar is de ruimtelijke kwaliteit het speerpunt, dan zijn de gemeente en de corporatie de geëigende partijen om door te pakken. De strategie bestaat uit kleine versus grote stappen. De grote stappen draaien om het formele proces, de kleine stappen bewerkstelligen directe veranderingen.
Elk scenario is aan de hand van de Effectenarena geëvalueerd. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt wat de interventie is, wat het effect is op het individu en de wijk, wie investeert en wie incasseert. Door de resultaten te vergelijken met de ambities kan het juiste scenario worden gekozen.

economisch scenario hof

Afrondend is geadviseerd over de wijk, de hoven en het proces. Naast een duidelijke positionering als groene gezinswijk moet vooral ruimte worden gegeven aan de verschillende leefstijlen en per hof een identiteit worden ontwikkeld. Geadviseerd wordt om door te gaan met het enthousiaste en betrokken team en aanvullende partners te zoeken die bijvoorbeeld bijdragen aan de economie.

Het advies is in juli 2013 door de Rijksbouwmeester aangeboden aan wethouders Twan Janssen en Lucien Peeters van de gemeente Venray en de directeur-bestuurder Ger Peters van corporatie Wonen Limburg. Daarbij hoorde ook een door URBANOS ontwikkeld ‘scenario-spel’ dat inspireert en snel inzicht geeft in de ruimtelijke veranderingen en de bijbehorende effecten. De eerste afspraak om met gemeente en corporatie om de tafel te zitten en het groen te bespreken is direct na afloop van de presentatie gemaakt.

spel

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter