zomerzonne

Zomerzone, Haarlem

De problematiek in Haarlem Oost wordt door de gemeente groots aangepakt. Diverse plannen zijn gemaakt en in samenwerking met stadsbouwmeester Max van Aerschot heeft het atelier Rijksbouwmeester in 2010 een interdisciplinair ontwerpteam gevraagd aanvullend onderzoek te doen. De lange termijnaanbevelingen en concrete voorstellen die hieruit voortvloeiden dienen als input voor de diverse gebiedsvisies van de gemeente.

De Zomerzone
De Zomerzone in Haarlem Oost dankt zijn naam aan de Zomervaart en wordt begrensd door het Spaarne, de Liede, de Amsterdamsevaart en de Schipholweg. Het gebied bestaat uit vroeg twintigste eeuwse arbeiderswijken, de Amsterdamse buurten en de Slachthuisbuurt, en latere uitbreidingen als het naoorlogse Parkwijk en de Zuiderpolder uit jaren negentig van de vorige eeuw. Een lappendeken van buurten, met ieder hun eigen kwaliteiten en problemen. Door in overleg met bewoners zowel op het ruimtelijke als sociale vlak concrete plannen te ontwikkelen en deze op korte termijn uit te voeren wil de gemeente deze opgaven aanpakken. Daarnaast wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor het gebied.

Genoeg potentie
Haarlem Oost heeft alle potentie maar de kwaliteiten van het gebied worden momenteel nauwelijks benut. Zo ligt de wijk op een strategische plek tussen het centrum van Haarlem en Schiphol, zijn de verschillende buurten kleinschalig en informeel van opzet en is er veel groen en water. Een aantal structurele verbeteringen met betrekking tot het verkeerssysteem van Haarlem staat in de (nabije) toekomst op stapel. Deze kunnen de wegen in en rondom de wijk een andere verkeersdruk en betekenis geven. Hoe beïnvloedt dit het gebied nu precies, en welke ingrepen zijn noodzakelijk om het karakter van het gebied te versterken, de leefbaarheid te vergroten en het imago te verbeteren? Ieder vanuit hun eigen expertise zochten Citythoughts, SUBoffice en Bureau 5F10 antwoorden op deze vragen, om daarna gezamenlijk een visie te presenteren.

Beter bereikbaar
Haarlem is moeilijk bereikbaar, maar met de bestaande plannen voor de aanleg van de Oostweg en de Mariatunnel wordt een ringweg gecreëerd. Is dat wel wenselijk vroeg bureau Citythoughts zich af. Hoewel het goed is dat de Amsterdamsevaart door de Oostweg zal worden ontzien, moet er voor gewaakt worden dat de Prins Bernhardlaan geen ontbrekende schakel van de Ring wordt. Door te kiezen voor een U-vormige ring en de toekomstige Mariatunnel te verlengen, kan het verkeer gerichter de stad in komen en een enorme winst aan openbare ruimte en kwaliteit in de Zomerzone ontstaan.

Goede verbindingen
De Prins Bernardlaan kan een stadsstraat worden met geconcentreerde winkelvoorzieningen in plaats van de huidige doorgaande verkeersader, stelt Bureau 5F10. Daarmee zou ook het Prinses Beatrixplein, in samenhang met het Van Zeggelenplein, getransformeerd kunnen worden tot het kloppende hart van het noordelijke deel van Zomerzone. Het Burgemeester Reinaldapark en het Slachthuisterrein zouden een ruimtelijke relatie moeten krijgen, met betere voorzieningen voor het park en een uitbreiding tot aan de Slachthuisbuurt. Het voormalige Slachthuis kan dan een brede publieksfunctie gaan huisvesten. Nieuwe bruggen en fietsroutes zullen het centrum en Haarlem Oost beter op elkaar aan laten sluiten.

Zomerstads waterfront
Het groene karakter van de wijk wordt nu onderbenut en zou juist op diverse manieren een hoogwaardige kwaliteit aan het gebied kunnen toevoegen. SUBoffice onderzocht dit op het niveau van de stad Haarlem, de Zomerzone en de buurten. De huidige voorzieningen en het groen in de wijk blijken niet op elkaar aan te sluiten en geen wijkoverstijgende betekenis te hebben. Kleine ingrepen op strategische plekken in de groene buffers tussen de buurten kunnen de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Door groene en blauwe routes door de wijk te trekken en de oevers van de Liede en het  Spaarne een functie te geven kunnen het aantrekkelijke woon- en recreatieplekken worden. Met het aanpassen van de Bernhardbrug kunnen gebruikers daadwerkelijk zien dat ze water oversteken. Het recreatieve programma aan de randen geeft Haarlem aan de Oostzijde een nieuw stadsgezicht met een karakteristiek waterfront.

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter